Vissza a főoldalra
deLuxe Travel Online Utazási Iroda/Travelbooggie.hu Kft


Elérhetőségek, ajánlatkérés:

Egyéni utazások, családi utazások, egzotikus utazások gyerekkel: +36208046835
Csoportos utazások, üzleti utazások: +36703141448


E-mail küldése >>>


Várjuk hívását hétfőtől-péntekig 09:00-17:00 óráig!


Gyerekkel.hu és a deLuxe Travel online Utazási Iroda üzemeltetője a Travelbooggie.hu Kft.

Szolgáltató neve: Travelbooggie.hu Kft. [Nincs utasforgalom]

Székhely: 1037 Budapest, Orbán B. út 39.
Adószám: 23387898-2-41
Közösségi adószám: HU23387898
Cégjegyzékszám: 01-09-963239


MKEH engedélyszám: U-001900

A Travelbooggie.hu Kft. bejegyezve: 2011


Banki adatok

A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Bank Nyrt. (1033 Budapest, Flórián tér 4-5.) kezeli.

A Travelbooggie.hu Kft. bankszámla száma:

HUF 11703006-20460815-00000000
EUR 11763031-34284885-00000000

IBAN: HU08 1176 3031 3428 4885 0000 0000     SWIFT: OTPVHUHB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adatvédelmi Tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai: deLuxe Travel Online Utazási Iroda (üzemeltető: Travelbooggie.hu Kft.), székhely: 1037Budapest, Orbán B. út 39. , cégjegyzékszám: 01-09-963239, kapcsolattartó neve: Barna Adrienn, kapcsolattartó telefonszáma: +36208046835, kapcsolattartó e-mail címe: info@travelbooggie.hu 

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

2. Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a deLuxe Travel Online Utazási Iroda (Üzemeltető: Travelbooggie.hu Kft.) fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között.

3. Fogalmak:

a. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

b. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

c. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

d. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

e. adatzárolás:
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

f. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

g. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

h. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

i. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

j. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

k. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

l. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

m. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4. Adatkezelési alapelvek:

A deLuxe Travel Online Utazási Iroda/Travelbooggie.hu Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkori jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen és a megfelelő jogalap szerint kezelje. A személyes adatokat csak az egyértelmű és szükségszerű céllal gyűjti, illetve a személyes adatok céljainak eléréséig és szükséges mértékben tárolja azt.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. A deLuxe Travel Online Utazási Iroda/Travelbooggie.hu Kft. által kezelt adatok, célja és jogalapja, időtartama 

Személyes adatok kezelését, vagy feldolgozását kizárólag magyarországi személyek/szervezetek végzik. Külföldi illetékességű szolgáltatók igénybevétele esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatainak külföldre történő továbbításához.

Érdeklődés, ajánlatkérés esetén Felhasználó hozzájárulásával az alábbi adatokat kezeli a Travelbooggie.hu Online Utazási Irodával: e-mail cím, név, gyermekek kora, érdeklődés tárgya.

Hírlevélre feliratkozás esetén a Felhasználó hozzájárul, hogy hírlevél rendszerben az alábbi adatokat kezelje a Travelbooggie.hu Kft: név, e-mail cím

Utazási szerződés kötés esetén az alábbi adatok kerülnek kezelésre a Felhasználó hozzájárulásával: Pontos név, e-mail cím, szerződés tárgya, 281/2008. (XI.28.) Korm.rendelet szerinti összes közlendő adat Az adatkezelések jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, ami a Felhasználó beazonosításhoz és a szerződés kötéshez elengedhetetlenül szükséges adat, melyet a Felhasználó bármikor módosíthat, törlését kérheti, kivételt képez szerződés kötés utáni törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükségesen tárolt adat, melyet a Travelbooggie.hu Kft. szerződés teljesítést követő plusz 5 évig kell tárolnia.

6. Hozzáférési jog:

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Travelbooggie.hu Kft. által kezelt személyes adatokról, azok kezeléséről az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: info@travelbooggie.hu

7. Adattovábbítás harmadik országba:

Amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez szükség van, akkor a Travelbooggie.hu Online Utazási Iroda a Felhasználó személyes adatait Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is továbbíthatja, abban az esetben ha erről a Felhasználót az adattovábbítást megelőzően tájékoztatja.

A megfelelő védelemre vonatkozó GDPR rendelkezések: GDPR 93. cikkének (2) bekezdése, általános adatvédelmi kikötésekre vonatkozólag, GDPR 40. cikke, melyben található kikötés amely tartalmazza a harmadik országbeli adatkezelőre vonatkozó viselkedési kódexet és kötelezettségvállalást, amely tartalmazza a megfelelő garanciákat a személyek jogaira vonatkozólag. GDPR 42. cikke, a Travelbooggie.hu Online Utazási Iroda törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

8. Felhasználó jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az (1a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha i) kezelése jogellenes; ii) az érintett kéri; iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok a Travelbooggie.hu Kft. által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatóak.

10. Törléshez való jog:

A Travelbooggie.hu Kft (deLuxe Travel Online Utazási Iroda) indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Felhasználó személyes adatait, ha a deLuxe Travel Online Utazási Iroda kezeli a személyes adatokat (kivételt képez a közvetített út, ez esetben az adatkezelő az utazást szervező iroda), amennyiben a Felhasználó adatai törlését kéri, vagy visszavonja hozzájárulását személyes adatai tárolásához a Travelbooggie.hu Kft-től.

11. Adathordozhatósághoz való jog:

A felhasználó jogosult az adatainak rá vonatkozó, amelyeket korábban Felhasználó adott meg és adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat széles körben használt, olvasható formatumban megkapja, Felhasználó által megaddot elérhetőségek egyikére. Ez a rendelkezés csak azon adatokra vonatkozik, amely nem terjed ki az anonim adatokra, illetve a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

12. Panaszkezelés 
 

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: http://naih.hu

 

 

Kérdése van? Visszahívjuk!×