Vissza a főoldalra
Nyereményjáték Szabályzat

 

TRAVELBOOGGIE NYEREMÉNYJÁTÉK

 

JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 

  1. A Játék Szervezője:

 

A nyereményjáték szervezője a Travelbooggie.hu Kft. (székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 75. sz., cégjegyzékszáma: 01-09-963239) /a továbbiakban: „Szervező”/, a Travelbooggie Hírlevél és az ahhoz kapcsolódó www.travelbooggie.com internetes web portál /a továbbiakban: „web portál”/ fejlesztője és üzemeltetője, aki rendszeresen, saját nevében végzi a Travelbooggie hirdetési szolgáltatások értékesítését.

 

  1. A Játék célja:

 

A Szervező negyedévente megrendezésre kerülő nyereményjátékkal /a továbbiakban „Játék”/ népszerűsíteni kívánja a Hírlevelet és a web portált.

A Játék célja, hogy mindazon partnerek között, akik a Hírlevél olvasói adatbázisában szerepelnek, három havonta sorsolásra kerüljön egy, a Hírlevél profiljába tartozó – elsődlegesen az utazáshoz és más szabadidős programokhoz kapcsolódó – nyeremény.

 

3. A Játék jogi keretei:

 

A Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. és a kapcsolódó jogszabályok mindenkori rendelkezéseinek megfelelően kerül lebonyolításra.

 

  1. A Játék résztvevői:

 

A Játékban minden alkalommal azok a 18. életévüket betöltött partnerek vesznek részt, akik részére a tárgyhónapokban megjelenő Hírlevél megküldésre került. A Szervező a Hírlevelet minden /de legalább heti egyszeri/ alkalommal megküldi a Szervező adatbázisában nyilvántartott partnereknek. Valamennyi partner, aki a Szervező adatbázisába történő felvételekor megadja nevét, e-mail címét, a szervező által kért adtokat és elfogadja a jelen Játékszabályzatot, az általa megadott adatokkal kerül rögzítésre a Szervező adatbázisában. Minden egyes partnerhez egy e-mail cím tartozhat. A Játékban a Szervező adatbázisában a fentiek szerint, egyedileg azonosítható módon nyilvántartott partnerek /a továbbiakban: „Játékosok”/ vesznek részt.

A Szervező kötelezettséget vállal, hogy a Játékosokról nyilvántartott adatbázisát a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, ugyanakkor biztosítja, hogy a Játékban közreműködő közjegyző, és a Játékkal kapcsolatosan felügyeleti jogot gyakorló hatóság ellenőrizni tudja a Játék szabályos lebonyolítását és a Játékosok teljes körű részvételét.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervező tagjai, alkalmazottai, és a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 685.§ b) pontja szerinti hozzátartozóik.

 

  1. A Játék időpontja:

 

A Szervező három havonta egy alkalommal, a tárgyhót követő hónap első hetében tartja meg a nyereménysorsolást /a továbbiakban: „Sorsolás Napja”/. A Szervező a sorsolás pontos időpontját minden esetben a www.travelbooggie.com/nyereményjatek oldalon folyamatosan teszi közzé.

 

  1. A Nyeremény:

 

Minden nyereménysorsolás alkalmával egy, a Szervező által felajánlott nyeremény /a továbbiakban: „Nyeremény”/ kerül sorsolásra, mely lehet áru vagy szolgáltatás, melyet a Szervező vásárol meg és fizeti ki ellenértékét. A Nyeremény értéke akként kerül meghatározásra, hogy az a személyi jövedelemadó nélküli értéket tükrözi. A Nyeremény után fizetendő minden adót a Szervező visel. A tárgynegyedévi Nyeremény a naptári hónap első munkanapján a www.travelbooggie.com/nyereményjatek oldalon kerül közzétételre, s annak tárgya nem módosítható, értéke nem csökkenthető.

 

 

 

  1. A nyereménysorsolás lebonyolítása:

 

A Szervező a Sorsolás Napján – a naptári hónap első Hírlevelében közzétett időpontban – a Szervező székhelyén tartja meg a sorsolást közjegyző jelenlétében. A sorsolás nyilvános, azon a Játékosok részt vehetnek.

A Nyeremény számítógéppel, az egyes Játékosokhoz tartozó e-mail címek közötti, számítógép útján történő véletlenszerű kiválasztással kerül kisorsolásra.

Az a Játékos a tárgynegyedévi sorsolás nyertese, akinek e-mail címét a számítógép elsőként kihúzza /a továbbiakban: „Nyertes”/.

A Játékosok – a Hírlevélre történő regisztrációval – hozzájárulnak, hogy a Nyeremény megnyerése esetén nevük közzétételre kerüljön a web portálon.

 

  1. A Nyeremény átvétele:

 

A sorsolás eredménye – a Nyertes nevének megjelölésével - a sorsolást követő 5 munkanapon belül közzétételre kerül a web portálon.

A Szervező a sorsolás eredményéről és a Nyeremény átvételének helyéről és határidejéről a sorsolást követő 5 munkanapon belül elektronikus levél útján külön értesíti a Nyertest.

A Nyeremény átvételére – a Nyertes személyazonosságának igazolása mellett - a sorsolást követő 90 napon belül van lehetőség, amely jogvesztő határidő. Amennyiben a Nyertes ezen határidőn belül nem veszi át a Nyereményt, a Szervező jogosult a Nyereményt újból sorsolásra bocsátani.

A Szervező jogosult arra, hogy a Nyeremény átadásáról fotót, vagy video-felvételt készítsen, s azt reklámcéllal közzétegye a web portálon.

A Nyeremény nem ruházható át másra, és készpénzre sem váltható.

 

  1. Záró rendelkezések:

 

A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékosok bármelyike azt írásban kéri, a Szervező törli a Hírlevél adatbázisából a Játékos adatait.

 

A Szervező a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jogosult és köteles kezelni a Játékosok adatait. A Játékosok tudomásul veszik, hogy e-mail címük megváltozásáról a Szervező csak abban az esetben szerez tudomást, ha az új adatot a Játékos közli a Szervezővel.

 

Szervező fenntartja jogát, hogy a Játékszabályzatot módosítsa. A módosítást legalább 60 nappal előre közzé kell tenni a web portálon.

 

Ha a Szervező meg kívánja szüntetni a jelen Játékszabályzat hatálya alá tartozó nyeremény-sorsolást, arról legalább 60 nappal előre tájékoztatást kell közzétennie a web portálon.

 

A jelen Játékszabályzatban nem rögzített, a Játékkal kapcsolatos kérdésekben 1991. évi XXXIV. tv., és a nyereménysorsolással kapcsolatos további jogszabályok az irányadóak.

 

A Játékkal kapcsolatos információ a Szervező munkatársától a +36 1 453-3100 telefonszámon, vagy az info@travelbooggie.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2011. október 25.                                                                  

                                                                                                             

 

Travelbooggie.hu Kft.

 

Kérdése van? Visszahívjuk!×